rozmiar tekstu

24.11.2016 Podpisanie pierwszej umowy na dofinansowanie


Mamy to! W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Projekt obejmuje część zadań I etapu inwestycji – adaptację budynku pałacu na potrzeby Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego, wykonanie interaktywnej ekspozycji edukacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół pałacu na cele edukacyjne. Wartość całego projektu to 9 582 809.82 zł, a wartość dofinansowania 6 652 044,93 zł. Planujemy sfinalizować tę inwestycję do końca 2018 roku.