rozmiar tekstu

01.02.2019 Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie

W dniu 19 lutego br. w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w formie dotacji ze środków krajowych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.651 tys. zł. Obejmuje ona dofinansowanie w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, stanowiących wkład własny KPN i dotyczy współfinansowania przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 4.1.2. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.