rozmiar tekstu

22.09.2017 Pieniądze na ekspozycję przyrodniczą

Wspaniałe nowiny dotarły z Warszawy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikował zatwierdzoną listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17 dla typu projektu 2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna ze środków POIiŚ 2014-2020. Na liście znalazł się projekt ”Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów”, w ramach którego planowany jest remont Wielkiej Stajni i utworzenie eskpozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze”. Oznacza to, że zostanie on dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaplanowane działania są częścią II etapu inwestycji. Ekspozycja „Klimatyczne Karkonosze” będzie prezentować najważniejsze walory przyrodnicze Karkonoszy – budowę geologiczną, klimat, piętrowość, świat roślin i zwierząt, a także wkład Karkonoskiego Parku Narodowego w ochronę przyrody tych gór. Zwiedzanie ekspozycji będzie oparte na budowaniu szacunku do przyrody, pamięci emocjonalnej, budowaniu doświadczenia poprzez zmysły oraz naukę przez konkretne działanie.