rozmiar tekstu

Zasady udostępniania

Uwaga! W dniu 11.04.2024 została uruchomiona nowa strona Karkonoskiego Parku Narodowego. Poniższe treści mogą być nieaktualne. Aktualne informacje uzyskają Państwo na  kpn.gov.pl

Zasady udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, rekreacyjnych, sportowych 

 1. Na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy turystyki: piesza, narciarska, rowerowa i konna.
 2. Turystyka piesza i narciarska indywidualna jest powszechna, może odbywać się całorocznie tylko po szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych, z uwzględnieniem ich przebiegów zimowych oraz odcinków zamykanych w okresie zimowym i wiosennym;
 3. Turystyka piesza i narciarska zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika, przez co rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na Sudety lub międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego;
 4. Turystyka rowerowa może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych i singletrackach dopuszczonych do ruchu rowerowego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na zjazdach oraz odcinkach trudnych technicznie;
 5. Turystyka konna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych dopuszczonych do ruchu konnego.
 6. Uprawianie innych form rekreacji (marszobiegi, nordic walking, nartorolki) może odbywać się na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN do tego celu przeznaczonych oraz odpowiednio przygotowanych i oznakowanych;
 7. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej, narciarskiej, rowerowej i konnej pokrywa się, pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) turyści na nartach, (3) rowerzyści, (4) turyści na koniach. Rowerzyści mają obowiązek zachować bezpieczeństwo w trakcie zjazdu, w celu uniknięcia kolizji;
 8. W sytuacji pokrywania się przebiegu trasy pieszej i rowerowej na drogach wewnętrznych KPN, turyści piesi powinni poruszać się lewą stroną drogi, tak aby umożliwić zachowanie bezpiecznego dystansu w trakcie omijania przez rowerzystów;
 9. Narciarstwo zjazdowe oraz snowboarding może odbywać się wyłącznie na zorganizowanych terenach narciarskich w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1241). Za przygotowanie, właściwe oznakowanie oraz za zapewnienie bezpieczeństwa osobom uprawiającym narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe oraz snowboarding na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiedzialny jest zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim, przez co rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą właścicielem, użytkownikiem, najemcą, dzierżawcą lub posiadającą inny tytuł prawny do zorganizowanego terenu narciarskiego lub urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób, przy których znajduje się zorganizowany teren narciarski;
 10. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na wybranych szlakach turystycznych, drogach wewnętrznych oraz innych terenach Parku może odbywać się za każdorazową zgodą Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie rekreacyjno-sportowej oraz za przestrzeganie przepisów dotyczących Covid-19 odpowiedzialność ponosi Organizator. Organizator imprezy rekreacyjno-sportowej jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami dotyczącymi przeprowadzenia imprez rekreacyjno-sportowych na terenie KPN.
 11. Uprawianie sportów ekstremalnych jak paralotniarstwo i szkolenia w poruszaniu się w trudnych warunkach terenowych odbywa się na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych i finansowych na podstawie wydanej zgody Dyrektora KPN;
 12. Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest dozwolone wyłącznie w ciągu dnia tj. od świtu do zmierzchu. Świt definiowany jest jako pora dnia przed wschodem Słońca, kiedy niebo przestaje być czarne, a kończy się w momencie wschodu Słońca, natomiast zmierzch definiowany jest jako pora dnia po zachodzie słońca, kiedy Ziemia jest oświetlona światłem słonecznym rozproszonym w atmosferze, do momentu, kiedy niebo stanie się czarne. 
 13. Filmowanie i fotografowanie ze szlaków turystycznych przez turystów indywidualnych jest powszechne i bezpłatne. Spoza  miejsc dostępnych dla wszystkich odbywa się na wniosek zainteresowanego, po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych, i może być odpłatne. Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.
 14. Filmowanie za pomocą bezzałogowego statku powietrznego wymaga uzyskania Dyrektora KPN na wykonanie lotu w strefie EPR13.
 15. Na niektóre szlaki można wprowadzać psa tylko na smyczy, właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie, w tym za ewentualną konieczność noszenia kagańca. 
 16. Turysta winien poruszać się po terenach Karkonoskiego Parku Narodowego zawsze z poszanowaniem zasad ochrony przyrody, zabierać swoje śmieci ze sobą, zachowując ciszę, nie używając otwartego ognia - zabronione jest palenie ognisk, używanie grilla, strzelanie fajerwerkami, palenie papierosów.
 17. Na terenie KPN nie można biwakować - noclegi są możliwe tylko w schroniskach turystycznych. 
 18. Turysta winien wykupić bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego. Bilety są dostępne w punktach sprzedaży przy głównych szlakach wejściowych do KPN lub za pośrednictwem strony internetowej. Opłat nie pobiera się m.in. od dzieci w wieku do lat 7, mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba oraz członków rodziny wielodzietnej, opłata ulgowa przysługuje uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom służby czynnej.
 
Szczegóły znajdziesz na:
Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie wykonywania lotów BSP na terenie KPN
Zarządzenie Nr 6/2024 w sprawie opłat za wstęp do KPN oraz udostępnianie obszaru KPN
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie udostępniania KPN do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Platforma sprzedaży biletów online
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Polsko-czeski Geoportal Karkonoszy