rozmiar tekstu

Ścieżka turystyczna "Dolina Wilczego Potoku" - Przystanek 4

DOLINA WILCZEGO POTOKU
Przystanek 4 Przebudowa drzewostanu
 
Znajdujemy się w miejscu, gdzie możemy porównać dwa odmienne fragmenty lasu – pierwszy będący jednogatunkową monokulturą świerkową, a drugi poddany procesowi przebudowy drzewostanu.
Kilkusetletnia działalność człowieka w Karkonoszach, zwłaszcza osadnictwo, górnictwo i hutnictwo, doprowadziły do wylesienia znacznych powierzchni, szczególnie w lasach piętra pogórza i regla dolnego. W miejsce pierwotnych grądów, buczyn i borów jodłowo-świerkowych w XIX wieku wprowadzono sztuczne,  jednowiekowe monokultury świerkowe, niedostosowane do warunków górskich siedlisk. W związku z tym Karkonoski Park Narodowy od kilkunastu lat prowadzi przebudowę drzewostanów, czyli przekształcanie litych drzewostanów świerkowych regla dolnego na lasy mieszane. Proces ten polega na nasadzeniach gatunków właściwych dla tego piętra roślinnego, głównie buka i jodły oraz kształtowaniu ich struktury wiekowej. Pod okapem drzewostanu świerkowego w  biogrupach wprowadzane są sadzonki gatunków liściastych, natomiast na specjalnie przygotowanych powierzchniach zwanych gniazdami wysadza się jodłę z domieszką innych gatunków. Sadzonki użyte do procesu przebudowy uzyskiwane są z nasion pochodzących z drzew o rodzimym pochodzeniu.
Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, jakie prowadzone są w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego, mają na celu wspomaganie gatunków drzew, które docelowo będą stanowić dojrzały drzewostan. Dzięki tym pracom zostanie przywrócona struktura wiekowa karkonoskich lasów oraz zerwane przed laty związki i zależności w ekosystemach leśnych.

Efekty przebudowy składu gatunkowego drzewostanów dolnoreglowych z odnowienia naturalnego (fot. Andrzej Raj)
Fot1. Efekty przebudowy składu gatunkowego drzewostanów dolnoreglowych z odnowienia naturalnego (fot. Andrzej Raj)

Powierzchnia, na której dokonywana jest przebudowa drzewostanu. W podroście widoczne młode buk i jodły (fot. Andrzej Raj)
Fot2. Powierzchnia, na której dokonywana jest przebudowa drzewostanu. W podroście widoczne młode buk i jodły (fot. Andrzej Raj)

Sztuczna monokultura świerkowa (fot. Andrzej Raj)
Fot3. Sztuczna monokultura świerkowa (fot. Andrzej Raj)

Las bukowy (fot. Andrzej Raj)
Fot4. Las bukowy (fot. Andrzej Raj)