rozmiar tekstu

Warsztaty

Warszaty nr 1.

Temat: Krajobrazy i korytarze ekologiczne Karkonoszy

Termin: 23.03.2018
Miejsce: Dyrekcja KPN Jelenia Góra- Sobieszów

W pierwszym roboczym warsztacie projektu „MaGICLandscapes” udział wzięli pracownicy działu ochrony przyrody KPN oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego. Koordynatorka projektu Dorota Wojnarowicz przybliżyła uczestnikom problematykę projektu, planowane działania oraz obszar studium przypadku. Głównymi moderatorami  warsztatu byli dr Tomasz Szymura oraz dr Andrzej Dunajski, którzy omówili zagadnienia z dziedziny ekologii krajobrazu i sieci ekologicznych, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania siedlisk i gatunków, a nie są uwzględniane w planowaniu przestrzennym. Ponadto uczestnicy ustalali wspólnie listę gatunków z Karkonoszy oraz sąsiednich, cennych obszarów Natura 2000 skupionych wokół Kotliny Jeleniogórskiej, dla których ważne jest utrzymanie ciągów migracyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami .

1. Prezentacja wprowadzająca w projekt. Pobierz.
2. Prezentacja "Krajobraz jak struktura o czym mówią miary (wskaźniki) struktury krajobrazu" Pobierz.
3. Prezentacja "Gatunki w krajobrazie analizy funkcjonalności siedlisk dla gatunków" Pobierz.
4. Parametry populacji dla wybranych gatunków. Pobierz.Warszaty nr 2.

Temat: Zielona Infarstruktura w otoczeniu Karkonoszy

Termin: 11.05.2018
Miejsce: KCEE Szklarska Poręba

Warszataty dotyczące tematyki zielonej infrastruktury oraz usług ekosystemowych w regionie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Celem warsztatów było przybliżenieczestnikom roli i znaczenia zielonej infrastruktury - zarówno w kontekście zachowania różnorodności biologicznej (ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i łączności ekologicznej), jak też jej znaczenia dla człowieka: roli w krajobrazie oraz jako źródła szeregu usług ekosystemowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców.
 
W warsztatach wzięło udział 36 osób, reprezentujących różne instytucje i organizacje, w tym: jednostki samorządu terytorialnego z terenu objętego Projektem, Lasy Państwowe, Zespół Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia a także zespół Karkonoskiego Parku Narodowego – gospodarzy spotkania i instytucji realizującej Projekt i Wykonawcy w osobie dr Piotra Mikołajczyka z Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Zakładu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie). 

1. Prezentacja "Koncepcja Zielonej Infrastruktury i Usługi Ekosystemowe". Pobierz.
2. Prezentacja "Wdrożenie Zielonej Infrastruktury". Pobierz.
3. Sprawozdanie z warszatatów. Pobierz.
Warszaty nr 3.

Temat: Podstawy prawne zarządzania Zieloną Infrastrukturą

Termin: 12.12.2018
Miejsce: KCEE Szklarska Poręba
 
Na poprzednich warsztatach projektowych uczestnicy kilkakrotnie podkreślali, że sukces we wdrażaniu koncepcji Zielonej Infrastruktury w dużej mierze zależy od wprowadzenia odpowiednich zapisów prawnych, które nakładałyby obowiązek strategicznego zaplanowania sieci terenów zielonych i pokreślenia ich funkcji w dokumentach planistycznych gmin, wprowadzenia do polityki rolnej, wzmocnienie prawnej ochrony krajobrazu i korytarzy ekologicznych. Jednostki zarządzające najcenniejszymi przyrodniczo i krajobrazowo obszarami naszego regionu - czyli Karkonoski Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiniują i uzgadniają inwestycje w oparciu o istniejące zapisy. Warsztat był okazją do wspólnej dyskusji na temat właściwego stosowania procedur, interpretacji aktów prawa i ich właściwego wykorzystania w argumentacji na rzecz skutecznej ochrony przyrody. Szczególnie interesowały nas zagadnienia związane z efektywną ochroną terenów zapewniających łączność ekologiczną – obszary Natura 2000 i korytarze ekologiczne. Ważnym tematem była też ochrona krajobrazu, która zwłaszcza w obszarach górskich nabiera specjalnego znaczenia.
Warsztat poprowadził mecenas Krzysztof Gruszecki- autor komentarzy do ustaw o ochronie przyrody i prawa ochrony środowiska.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opracowaniem zawierającym omawiane aspekty prawne i  odniesienia do orzecznictwa.
Warszaty nr 4.

Temat: Zielona infrastruktura w otoczeniu Karkonoszy cz. 2

Termin: 20.12.2018
Miejsce: Dyrekcja KPN Jelenia Góra- Sobieszów
 
Za nami kolejne warsztaty poświęcone kształtowaniu Zielonej Infrastruktury w Karkonoszach. Tym razem skupiliśmy się na problematyce planowania przestrzennego i jego roli w zachowaniu terenów zielonych. Udział wzięli przedstawiciele gmin z Szklarskiej Poręby, Piechowic, Karpacza i Jeleniej Góry, oraz DZPK, Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej, Towarzystwa Urbanistów Polskich. W trakcie dyskusji uczestnicy stworzyli listę kluczowych problemów planowania przestrzennego, które oddziałują na kształtowanie Zielonej Infrastruktury. Wskazali również na najważniejsze potrzeby wzmocnienia funkcji ZI w regionie Karkonoszy. Dotyczyły one m in. polepszenia jakości powietrza, kształtowania zieleni w kontekście wizerunku miasta, zachowania walorów krajobrazowych i połączeń ekologicznych dla przyrody, ale i tworzenia zielonych duktów dla społeczności (ścieżki rowerowe, tereny rekreacji przy rzekach).
 
Spotkanie poprowadziła pani Monika Rusztecka z Centrum informacji o środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Fundacja ta została wykonawcą jednego z kluczowych zadań naszego projektu pt. „Mapowanie i ocena ekosystemów i ich usług dla obszaru Karkonoszy”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i  wnioskami z warsztatu:
  1. Prezentacja Pobierz.
  2. Ankieta dotycząca świadomości społecznej w zakresie roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego - uprzejmie prosimy o upowszechnienie informacji o ankiecie i jej wypełnienie przez pracowników urzędów oraz wszystkie zainteresowane tematem osoby.
  3. Analiza SWOT: uwarunkowania kształtowania zielonej infrastruktury w gminach karkonoskich poprzez instrumenty planowania przestrzennego. - Zapraszamy do udziału
UNEP GRID -Warszawa udostępnił również linki do wyników innych projektów, w które był zaangażowany, związanych z tematyką Zielonej Infrastruktury.
  1. Materiały i publikacje dotyczące tematyki zielonej infrastruktury - zasoby projektu Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura;
  2. Materiały projektu GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich


Warszaty nr 5.

Temat: Zielona infrastruktura w gminie Karpacz- warsztaty konsultacyjne

Termin: 26.04.2019
Miejsce: Urząd gminy Karpacz

​W K
arpaczu odbyły się kolejne warsztaty projektu Interreg CE Magiclandscapes. Warsztat poświęcony był Zielonej Infrastrukturze na terenie miasta, dlatego do konsultacji zaproszono burmistrza i pracowników magistratu, radnych oraz innych aktywnych mieszkańców. Celem spotkania było wskazanie korzyści płynących z zachowania w przestrzeni miasta zielonych elementów takich jak: łąki, mokradła, grupy zadrzewień, aleje, pojedyncze drzewa. Uczestnicy przy użyciu map i danych przestrzennych na geoportalu identyfikowali elementy Zielonej Infrastruktury przypisując im funkcje, które mają wpływ dla jakość życia w Karpaczu. Baza Zielonej Infrastruktury dla miasta Karpacz jest już na ukończeniu, mamy nadzieję, że wyniki tych prac a także wnioski z warsztatów będą przydatne przy pracach nad kształtowaniem polityki przestrzennej miasta i nad wznawianym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako osoby prywatne również możemy mieć wpływ na kształt dokumentów planistycznych poprzez udział w procedurze planistycznej wnioskując np. o pozostawienie zadrzewień, utworzenie nowych nasadzeń czy utworzenie parku publicznego i obszarów z zakazem zabudowy.
Warszaty nr 6.

Temat: Zielona infrastruktura w Karkonoszach- warsztat podsumowujący

Termin: 31.05.2019
Miejsce: Dyrekcja KPN Jelenia Góra- Sobieszów

Tematyka warsztatów obejmowała prezentację wyników prac dotyczących mapowania ekosystemów oraz zielonej infrastruktury, jak również opracowania bazy danych usług ekosystemowych. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele gmin karkonoskich (Piechowic, Szklarskiej Poręby, Karpacza, Podgórzyna), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Stowarzyszenie Sokias. Uczestnicy warsztatów wielokrotnie podkreślali konieczność dostępu do aktualnych zasobów przyrodniczych, nie tylko na obszarach objętych ochroną ale i poza nimi. Taka regionalna baza dla całych Karkonoszy została opracowana w oparciu o dane KPN, lasów państwowych, RDOŚ a także zaktualizowany na podstawie ortofotomapy 2018 zasób BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych). Wykonano również inwentaryzację łąk i pastwisk. Powstał również komplet map Karkonoszy obrazujących rozkład potencjałów dla wybranych usług ekosystemowych. Mapy są dostępne na geoportalu Karkonosze w module Zielona Infrastruktura http://geoportal.kpnmab.pl/imap/?gpmap=gp15
Dyskutowano również możliwości zastosowania opracowanych danych na potrzeby zazieleniania dokumentów planistycznych. W tym celu wykorzystano wyniki wcześniejszej analizy SWOT dotyczących kluczowych problemów mających znaczenie dla jakości przestrzeni objętej projektem.
W podsumowaniu zaproponowano podjęcie wyzwania utworzenia Karkonoskiego kodeksu kształtowania zielonej infrastruktury, który stanowiłby dokument parasolowy dla powstających strategii czy opracowań mających znaczenie dla kierunków zagospodarowania przestrzennego i rozwoju tego terenu. Prace na Kodeksem będą kontynuowane.