rozmiar tekstu

Wydawnictwa naukowe

 
 
 
okładka
 
Atlas Karkonoszy jest efektem współpracy obu parków narodowych oraz środowisk naukowych w ramach polsko-czeskiego projektu „Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim/Krkonošskim Parkiem Narodowym”. W sposób kompleksowy i bilateralny prezentuje zharmonizowane dane dotyczące wielu zagadnień przyrodniczych i społecznych obu stron Karkonoszy. Ma za zadanie popularyzować wiedzę o przyrodzie całych Karkonoszy pokazując kontekst przestrzenny i bez uwzględniania sztucznych granic. 
Plik do pobrania tutaj [ PDF ZIP 113MB].

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, Interreg V-A Republika Czeska – Polska, projekt pn.: „Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim parkiem narodowym” CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087.
 
     

 
Ostatnie monograficzne opracowanie  przyrody Karkonoszy  ukazało się przeszło 30 lat temu ("Karkonosze polskie" pod red. A. Jahna, 1985). Od tego czasu nastąpił bardzo duży przyrost wiedzy o tym obszarze, będący owocem pracy sporej grupy naukowców reprezentujących najróżniejsze dyscypliny wiedzy.
Prezentowana tutaj praca jest niezwykle bogatym zbiorem najnowszych informacji o przyrodzie Karkonoskiego Parku Narodowego. Można w niej znaleźć zagadnienia z dziedziny geologii, geomorfologii, hydrologii, gleboznawstwa, botaniki, zoologii oraz ochrony przyrody na terenie Parku. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest też krókim omówieniem historii badań w danej dyscyplinie naukowej.
Opracowanie jest bogato okraszone pięknymi zdjęciami, ma dobrze opracowane indeksy polskie i łacińskie gatunków roślin i zwierząt oraz bogatą bibliografię poszczególnych rozdziałów. Wiele spośród barwnych fotografii jest dziełem naukowców, ale część wykonali miłośnicy Karkonoszy. Tym ostatnim szczególnie dziękujemy za bezinteresowną pomoc w udostępnianiu swoich materiałów.
Tom jest wynikiem pracy 62 autorów, w większości czynnych naukowców, pracowników rozmaitych uczelni polskich i czeskich. Drobny udział w tej pracy mieli też pracownicy KPN. Całym zespołem kierowali, jako redaktorzy publikacji, A. Raj i R. Knapik. Najnowsze III  wydanie z 2019 roku do pobrania.

Książka została wydana dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
   
W książce prezentujemy wyniki prac nad restytucją jodły pospolitej realizowane w Karkonoskim Parku Narodowym w latach 1998 - 2003. Poszczególne artykuły zawierają wyniki inwentaryzacji ilościowej i jakościowej jodły pospolitej w Parku, zasady i kryteria realizacji restytucji jodły pospolitej, wyniki badań nad uwarunkowaniami powstawania i zamierania odnowienia naturalnego jodły, wyniki badań nad wymaganiami ekologicznymi wzrostu i rozwoju młodego pokolenia jodeł, zasady zbioru, przechowywania i przysposobienia do wysiewu nasion, oraz znaczenie jodły dla utrzymania różnorodności gatunkowej biocenoz na przykładzie porostów występujących na tym gatunku. Wiele prezentowanych wyników dostarcza cennych informacji na temat stanu jodły pospolitej w Karkonoszach, jej odrębności genetycznej, oraz jej charakterystykę biologiczną i ekologiczną, wzbogacając bardzo poważnie wiedzę o tym cennym gatunku drzewa. Z drugiej strony wyniki prezentowanych prac zawierają praktyczne wskazówki do wykorzystania przy dalszych pracach z zakresu restytucji jodły i jej hodowli, nie tylko w Karkonoskim Parku Narodowym, ale również w lasach administrowanych przez Lasy Państwowe czy w innych parkach narodowych. Książka adresowana jest zarówno do pracowników naukowych zajmujących się problematyką jodły, jak również praktyków zajmujących się zagadnieniami hodowli i ochrony tego cennego gatunku drzewa, oraz do wszystkich miłośników przyrody.

Książka została wydana dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   
W książce prezentujemy wyniki prac realizowanych w Karkonoskim Parku Narodowymw latach 1995-2008. Poszczególne artykuły zawierają wyniki inwentaryzacji ilościowej i jakościowej ekosystemów leśnych, analizę zachodzących w nich procesów ekologicznych oraz geomorfologicznych i klimatycznych uwarunkowań funkcjonowania omawianych ekosystemów. Wiele prezentowanych wyników dostarcza cennych informacji na temat procesów degeneracyjnych i regeneracyjnych zachodzących w ekosystemach leśnych Karkonoszy oraz czynników wpływających na ich stan zdrowotny i sanitarny.
Książka adresowana jest zarówno do pracowników naukowych zajmujących się problematyką monitoringu przyrodniczego, jak również praktyków zajmujących się zagadnieniami ochrony ekosystemów leśnych. Poszczególne opracowania zawierają praktyczne wskazówki z zakresu funkcjonowania oraz ochrony ekosystemów leśnych możliwe do wykorzystania nie tylko na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego ale również w innych parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe.

Książka została wydana dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   

Przez pół wieku istnienia Karkonoskiego Parku Narodowego teren Parku przemierzyło wiele badaczy wykonując prace o bardzo zróżnicowanym charakterze. Studenci zbierali materiały do prac magisterskich, przeprowadzono wiele doświadczeń w celu przygotowania prac doktorskich oraz rozpraw habilitacyjnych, wykonano też bardzo wiele prac o charakterze poznawczym oraz mających zastosowanie praktyczne. W monografii „50 lat badań naukowych w Karkonoskim Parku Narodowym” w kolejnych artykułach prezentujemy Państwu wyniki prac badawczych realizowanych na terenie Parku przez wybrane ośrodki naukowe z Poznania i Wrocławia oraz udział ludzi nauki w funkcjonowaniu Karkonoskiego Parku Narodowego w minionym okresie. Prezentowane artykuły pochodzą głównie z trzech konferencji naukowych zorganizowanych z okazji 50-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego na Uniwersytetach Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu, oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Książka przybliża zakres wiedzy, jaką pozyskano dzięki szeroko zakrojonym pracom badawczym wykonanym na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, potwierdzając jednocześnie celowość objęcia najwyższą formą ochrony tego cennego obszaru.
Książka została wydana dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   
Opera Corcontica jest rocznikiem czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego, w którym ukazują się oryginalne prace naukowe prezentujące wyniki badań dotyczących Karkonoszy i innych wysokich pasm górskich w Sudetach. Rocznik ukazuje się od 1964 roku, a prezentowane w nim artykuły są w języku czeskim, polskim i angielskim.
Informacje o najnowszym numerze rocznika Opera Corcontica oraz artykuły w formacie pdf można znaleźć na stronie wydawnictwa