rozmiar tekstu

Pismo "Karkonosze"

„KARKONOSZE” CZASOPISMO SUDETÓW ZACHODNICH 

Wychodzące od 1966 r. „Karkonosze” przechodziły w swej blisko już 50- letniej historii różne koleje, było wydawane w różnych formułach i przez wielu wydawców. Ich dorobek będzie obecnie kontynuowany w nowej edycji pod egidą Karkonoskiego Parku Narodowego i przy współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich oraz redakcją czeskiego odpowiednika – pisma „Krkonoše Jizerské hory”.
Przy redagowaniu czasopisma przyjęta została, służąca ukierunkowaniu komponowania jego poszczególnych numerów ramowa struktura, która mając otwarty charakter obejmuje następujące działy:
- ROZMOWY REDAKCYJNE – z reprezentantami różnych instytucji i środowisk, w bezpośredni i istotny sposób wpływających na rozwój ww. obszaru z wykorzystaniem jego zasobów i potencjału przy poszanowaniu ich podstawowych wartości;
- GŁÓWNE PROBLEMY: z przedstawieniem autorskich wypowiedzi na kolejno zaplanowane tematy, obejmujące w br. takie zagadnienia jak m. in.: planowanie ochrony przyrody i krajobrazu, gospodarka leśna w górach, ład przestrzenny a gospodarowanie ;
- DOBRO WSPÓLNE: KRAJOBRAZ, FLORA, FAUNA ORAZ DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZABYTKI – z cyklami publikacji omawiających i promujących walory dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zarówno w szerszych ujęciach, jak i w drobnych formach;
- SZTUKA: LITERATURA, MALARSTWO, FOTOGRAFIKA, MUZYKA, SZTUKA UŻYTKOWA – z publikacjami omawiającymi i promującymi wyróżniających się twórców związanych swą działalnością z obszarem działania redakcji;
- WSPOMNIENIA – z publikacjami nt. ważnych aspektów najnowszej i dawnej historii oraz obecności i działalności osób zasłużonych dla regionu;
- FORUM – z publikacjami prezentującymi różne, autorskie spojrzenia na aktualne problemy m. in. ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, aktywizacji obywatelskiej, planowanych inwestycji i kontrowersyjnych realizacji;
- DOKUMENTY – z publikacjami lub omówieniami ważniejszych dokumentów dla ochrony i panowania rozwoju obszaru;
- W INNYCH GÓRACH – z korespondencjami z innych ziem górskich w kraju i za granicą;
- PRZYJAZNY BIZNES – z publikacjami prezentującymi doświadczenia wybranych przedsiębiorców, prowadzących charakterystyczne i preferowane dla obszaru formy działalności;
- DOBRE PRAKTYKI – z cyklem autorskich porad i refleksji nt. budowania w pięknym krajobrazie.
- KARKONOSKIE GMINY – z syntetycznymi publikacjami przedstawiającymi historię i dzień dzisiejszy gmin nadgranicznych, polskich i czeskich (w I. etapie), w II. etapie – gmin z dalszego otoczenia Karkonoszy;
- INFORMACJE KARKONOSKIE – z informacjami o najważniejszych wydarzeniach w obu parkach narodowych Karkonoszy i w ich otoczeniu, obejmującym całe Sudety Zachodnie, związanymi m. in. z ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego, udostępnianiem ich walorów, rozwojem turystyki i rekreacji oraz innych form gospodarki, przyjaznych dla środowiska, z rozwojem przestrzennym i urbanistycznym obszaru, z działalnością samorządów lokalnych i aktywnych NGO’ów, a także z omówieniami nowych publikacji;

Czasopismo redaguje Zespół Redakcyjny w składzie: Janusz Korzeń (Redaktor Naczelny), Witold Szczudłowski (Zastępca Redaktora Naczelnego), Barbara Wieniawska-Raj (Sekretarz Redakcji) oraz redaktorzy: Marek Dobrowolski, Roksana Knapik, Michał Makowski, Sandra Nejranowska, Jacek Potocki i Piotr Słowiński. Działalność Redakcji wspiera organ doradczy tj. Rada Redakcyjna w składzie: Andrzej Raj (Przewodniczący) i członkowie: Jiři Bašta, Wiesław Fałtynowicz, Jacek Godlewski, Iwo Łaborewicz, Wojciech Kapałczyński, Arkadiusz Lipin, Piotr Migoń i Andrzej Ploch.

Czasopismo wychodzi od lata 2014 r. jako kwartalnik obecnie w nakładzie do 1500 egz., w formacie A4 i objętości 48 stron, przy dystrybucji obejmującej region karkonoski, wybrane ośrodki Dolnego Śląska i inne ośrodki w kraju.

…..I ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Przy realizacji naszego planu działania liczymy bardzo na współpracę zarówno Współpracowników wcześniejszych edycji „Karkonoszy”, jak i tych wszystkich, którym leży na sercu konsolidacja mieszkańców Regionu Karkonoskiego, ich liderów oraz pracowników samorządów i instytucji publicznych, a także lokalnego biznesu na rzecz jego harmonijnego rozwoju oraz promowania jego walorów i tutejszych dokonań.
Kwartalnik „Karkonosze Czasopismo Sudetów Zachodnich” można kupić w następujących placówkach:

- punkt informacyjny KPN w dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze-Sobieszowie (58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23)
- Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN (58-580 Szklarska Poręba, ul, Okrzei 28)
- punkt informacyjno-edukacyjny KPN Domek Myśliwski (58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 14)
- Wydawnictwo Poligrafia AD-REM (58-500 Jelenia Góra, ul. Aleja Wojska Polskiego 91)
- punkt prasowy (58-560 Jelenia Góra. Plac Piastowski 24)
- punkt sprzedaży Huty Julia/Kolglass w Piechowicach (58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 73)
- Księgarnia Podróżnicza s.c. ( 50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza 19/20)
- Cafe Turystyczna (58-500 Jelenia Góra, ul. Podwale 1)
- Oddział PTTK “Sudety Zachodnie” (58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86)
- Muzeum Miejskie “Dom Gerharta Hauptmanna” (58-570 Jelenia Góra, ul. Michałowicka 32)
- PTTK Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a)
 

Formularz prenumeraty dostępny w zakładce Do Pobrania.