rozmiar tekstu

Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym


„Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym”
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

 

​Karkonoski Park Narodowy i Krkonošský národní park stanowią jedne z najcenniejszych obszarów obu krajów. Ich ponadnarodową wartość potwierdza statut bilateralnego rezerwat biosfery UNESCO, nadany obydwu parkom narodowym. Współpraca obu instytucji układa się bardzo dobrze, jednak obszar przez lata podzielony granicą państwową w dalszym ciągu nie sjest zarządzany w sposób do końca spójny i zharmonizowany. Opracowanie strategii transgranicznej dla karkonoskich parków narodowych jest kluczowym zadaniem w procesie wspólnego formułowania celów i zadań w dziedzinie ochrony przyrody w Karkonoszach. Dlatego Karkonoski Park Narodowy i Krkonošský národní park przystąpili do realizacji projektu:

„WSPÓLNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA KARKONOSKIM PARKIEM NARODOWYM”

realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania wspólnym obszarem chronionym, jakim jest Bilateralny Rezerwat Biosfery Krkonoše/Karkonosze.

Cel osiągnięty zostanie poprzez realizacją następujących działań kluczowych (cele szczegółowe):

 • Harmonizacja danych według dyrektywy INSPIRE:

  Do sprawnego zarządzania zasobami przyrodniczymi służy System informacji Geograficznej (GIS) rozwijany od lat przy współpracy obu parków narodowych. Jednak, aby GIS był przydatny w zarządzaniu obszarem transgranicznym, musi zawierać dane zharmonizowane, nadające się do analiz i porównań po obu stronach granicy państwa. W nawiązaniu do zrealizowanego już projektu „Karkonosze w INSPIRE”, kolejne warstwy informacyjne GIS poddane zostaną harmonizacji według dyrektywy Unii Europejskiej aby zasilić wspólną geobazę o zasobach przyrodniczych obu parków. W szczególności analizie poddane zostaną dane z dziedziny klimatologii i hydrologii oraz uszczegółowiona zostanie harmonizacja danych z obszarów NATURA 2000. Sporządzana zostanie pierwsza wspólna ortofotomapa, sporządzana w jednym czasie dla obu parków. Zharmonizowane dane opublikowane zostaną w formie „Atlasu Karkonoszy”.
  Produkty projektu:
      Geoportal Karkonoszy oparty na zakupionym w ramach projektu oprogramowaniu ArcGIS Enterprise;
      Atlas Karkonoszy

 • Analizowanie przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego CZ/PL:

  Kompetencje dyrekcji parków narodowych jako instytucji zdefiniowane są w Czechach i Polsce odmiennie, co wynika z regulacji narodowych. W szczególności dotyczy to różnic w prawnych w zakresie obowiązków, kompetencji oraz możliwości podejmowania decyzji przez obie instytucje w zakresie ochrony przyrody. Analizy ram prawnych regulujących działalność obu organizacji będą podstawą do opracowania wspólnej, transgranicznej strategii ochrony przyrody Karkonoszy.

 • Badania socjoekonomiczne dotyczące frekwencji ruchu turystycznego w Karkonoszach:

  Jednym z najpoważniejszych problemów w Karkonoszach jest konflikt interesów ochrony przyrody i rozwoju ruchu turystycznego. W tej dziedzinie pojawiają się rozbieżne poglądy dyrekcji parków narodowych oraz gmin i przedsiębiorców. W celu lepszego zarządzania ruchem turystycznym, a w szczególności przestrzennego ukierunkowania przepływów turystów, opracowane zostanie studium społeczno-gospodarcze dotyczące odwiedzalności Karkonoszy. Będzie ono zawierać informacje dotyczące struktury odwiedzających, ich znaczenia gospodarczego dla Karkonoszy oraz ich motywację do przyjazdu w ten region.
  Produkty projektu:
      Badania socjoekonomicze

 • Strategia zarządzania parkami narodowymi Karkonoszy

  W oparciu o wytworzone narzędzia informacyjne opracowana zostanie wspólna strategia zarządzania parkami narodowymi  Karkonoszy, która umożliwi skuteczną współpracę w zakresie planowania działań i osiągania wspólnych celów w dziedzinie ochrony przyrody w regionie Karkonoszy. W ramach Strategii ocenie zostaną poddane przede wszystkim: wykorzystanie wspólnych polityk w zakresie ochrony przyrody, możliwości prawne, udział w krajowych i międzynarodowych strukturach ochrony przyrody, ponadto zostaną opisane cele i ryzyka wspólnych działań. Zdefiniowane zostaną wspólne cele na poziomie zarządzania regionem, zarządzania ekosystemami, przepływu turystów oraz na poziomie koordynacji monitoringu, badań naukowych i komunikacji.
  Strategia stanie się podstawą do podejmowania spójnych decyzji po obu stronach granicy oraz będzie wyznaczać ramy planowania w perspektywie średnio- i krótkoterminowej, co w znacznym stopniu przyczyni się do umocnienia współpracy obu parków.
  Produkty projektu:
      Wspólna strategia ochrony KPN i KRNAP
      Załącznik 5.1 Analiza prawna
      Załącznik 5.2 Tabelaryczne zestawienie porównywanych systemów prawnych

   

Budżet całkowity projektu: 559 208,90 EUR, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 475 327,57 EUR
Krajowe środki publiczne (15%): 83 881,33 EUR
Správa Krkonošského národního parku: 266 313,50 EUR
Karkonoski Park Narodowy: 292 895,40 EUR 

Planowany czas zakończenia projektu przewidziano na koniec 2019r.