rozmiar tekstu

Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku NarodowymSPRAWOZDANIE Z OSIAGNIECIA EFEKTU
EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Nazwa i adres Wnioskodawcy:
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Ul. Chałubińskiego 23
58-570 Jelenia Góra
 
2. Tytuł projektu:
Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym
 
3. Nazwa funduszu pomocowego Unii Europejskiej, w którym Wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie zadania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs 1/2012 „Ochrona gatunków i siedlisk in-situ”.
 
4. Umowa o dofinansowanie
POIS.05.01.00-00-040/08-03 z dnia 01.06.2009
 
5. Wartość projektu
Wartość całkowita                                             6 574 788,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych                 6 574 788,00 PLN
Procent dofinansowania                                  85 %
Wartość dofinansowania EFRR                     5 588 569,80 PLN
 
Wartość projektu zrealizowana:
Wartość kosztów kwalifikowalnych                6 291 165,32 PLN 
Wartość dofinansowania EFRR                     5 347 490,52 PLN

Pełna treść sprawozdania w załączniku.
 
Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko
Strona internetowa projektu

Załącznik