rozmiar tekstu

Rada Naukowa

Rada naukowa

​Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia (art. 98) członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat, powołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności: 
 
1. ocena zasobów, tworów i składników przyrody;
2. opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.
 
Obecną Radę Naukową Karkonoskiego Parku Narodowego (kadencja 2015-2019) powołał Minister Środowiska Zarządzeniem z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej KPN. Rada liczy 20 członków. Skład Rady Naukowej  tu.