rozmiar tekstu

GIS KPN

Historia GIS

Proces tworzenia systemu GIS w Karkonoskim Parku Narodowym został rozpoczęty w 1997 roku. Proces ten obejmował zarówno organizację sprzętu i oprogramowania jak również pracowników, którzy zaczęli zdobywać niezbędną wiedzę oraz tworzyć podwaliny systemu GIS. Sprzyjały temu takie okoliczności jak, tworzenie systemu GIS w KRNAP, po czeskiej stronie Karkonoszy oraz realizacja kilku projektów z zakresu ochrony przyrody z udziałem ekspertów zagranicznych. Niezmiernie ważnym elementem było doświadczenie niektórych pracowników Parku, zdobyte podczas odbytych staży zagranicznych, warsztatów czy konferencji międzynarodowych. Entuzjazm pracowników Parku oraz przyjazne podejście wielu funduszy pomocowych (Fundacja Ekofundusz, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Phare) spowodowały szybki rozwój systemu GIS w KPN stwarzając tym samym nowoczesne i skuteczne narzędzie, które nie tylko służy do gromadzenia informacji o środowisku przyrodniczym Parku, ale przede wszystkim służy do skutecznego i właściwego zarządzania tym środowiskiem.

W roku 2000 zarządzeniem Dyrektora Parku powołana została pierwsza w polskich parkach narodowych Pracownia GIS Karkonoskiego Parku Narodowego. Zespół GIS składający się z 3 osób pracuje na potrzeby wszystkich pracowników parku. Jego zadaniem jest udostępnianie informacji o środowisku przyrodniczym w taki sposób, aby ta informacja była łatwo dostępna niemal na wszystkich stanowiskach pracy i dostępna w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji zadań parku. Zespół GIS współpracuje z pracownikami Parku w zakresie pozyskiwania i gromadzenia nowych danych pochodzących z inwentaryzacji przyrodniczych oraz w wyniku prowadzonych zadań ochronnych, edukacyjnych, monitoringu, badań naukowych itd. Wykonuje też wszystkie bardziej złożone analizy i przetworzenia danych na potrzeby zarządzania Parkiem, szczególnie dla kierownictwa Parku.

Dla trwałości realizacji swoich zadań zespół ds. GIS został wpisany w strukturę organizacyjną w Statucie Parku oraz Regulaminie Organizacyjnym Parku. W celu zabezpieczenia finansowego oraz technicznego, zadnia w zakresie obsługi zespołu GIS zostały zapisane w zarządzeniu w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego przy KPN, które dzięki temu zabezpiecza finansowo, sprzętowo oraz częściowo kadrowo funkcjonowanie zespołu ds. GIS. Formalne umocowanie GIS w strukturze parku nie tylko przyczyniło się do jego dalszego rozwoju, ale również zwróciło uwagę innych parków narodowych i resortu środowiska na potrzebę wdrażania GIS.
Pracownia GIS KPN w czasie swojej działalności uczestniczyła w kilku bardzo ciekawych projektach, które przyczyniły się do rozwoju systemu nie tylko Karkonoskiego Parku Narodowego, ale też i innych parków narodowych. Do najważniejszych należą:
  • „Phare Preparation for Natura 2000” realizowany w latach 1999-2000 (PHARE);
  • „Plan Ochrony KPN” realizowany w latach 2000-2002 (WFOŚiGW oraz NFOŚiGW);
  • udział Pracowni GIS KPN w pracach nad Modelem Danych dla polskich parków narodowych;
  • Współpraca z bliźniaczym czeskim parkiem;
  • “GIS for Krkonoše/Karkonosze” (projekt PHARE),
  • “SISTEMaPARC” (projekt INTERREG IIIB).
  • "TransEcoNet" (projekt Central Europe)
  • "Karkonosze w INSPIRE-wspólny GIS w ochronie przyrody"-Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007–2013