rozmiar tekstu

Plan Ochrony

Zadania ochronne na lata 2018 - 2019

Zadania ochronne 2018-2019

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1

z dnia 17 stycznia 2018 r.
                                   
w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego


Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego na lata 2018-2019.


§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:


1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595 oraz z 2018 r. poz. 10.

ZAŁĄCZNIKI: