rozmiar tekstu

Plan Ochrony

Zadania ochronne na lata 2016-2017

Zadania ochronne 2016-2017
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego
 
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, 1936 i 2171) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2016-2017.

§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
  1. identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
  5. ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Minister Środowiska

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095)