Opublikowano : 2016-06-17

Poszukujemy wykonawcy oceny dokumentacji architektoniczno – budowlano -kosztorysowej

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO


Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie:
„Doradztwo techniczno-budowlane oraz ocena pełnobranżowej dokumentacji architektoniczno – budowlano-kosztorysowej II etapu budowy Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo techniczno-budowlane oraz wykonanie oceny pełnobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-kosztorysowej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów, etap II (podział inwestycji na etapy ujęto w Załączniku nr 1) obejmujący:
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z decyzją o pozwolenie na budowę,
- projekt wykonawczy,
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz STWOiR
następujących obiektów i powierzchni:
- Wielka Stajnia w której planowana jest ekspozycja przyrodnicza oraz pomieszczenia biurowe,
- nowoprojektowany budynek wejściowy z zapleczem sanitarnym,
- odbudowana Mała Stajnia w której jest planowana jest sala konferencyjna i restauracja,
- parking dla autobusów i samochodów osobowych.

Zakres obejmuje doradztwo techniczno - budowlane oraz ocenę dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a w szczególności:

- doradztwo w zakresie zgodności rozwiązań budowlanych z oczekiwaniami Zamawiającego,
- bieżące konsultacje techniczno-budowlane na każdym etapie tworzenia dokumentacji projektowej,
- uczestnictwo w spotkaniach z pracownią projektową oraz innymi zewnętrznymi podmiotami, w tym firmami zarządzającymi sieciami mediów,
- sprawdzenie zgodności z przepisami, ustawami oraz normami budowlanymi w tym zgodności rozwiązań konstrukcyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektu,
- sprawdzenie projektów branżowych pod kątem poprawności i ekonomiki rozwiązań oraz braku kolizji nowych i starych instalacji,
- sprawdzenie projektów wykonawczych pod kątem możliwości wykonywania robót na ich podstawie (zawartość jak i forma projektów) oraz wykorzystania ich w celu pozyskiwania środków zewnętrznych finansowania inwestycji,
- sprawdzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich pod kątem i zgodności z zasadami określonymi przepisami jak i realnymi kosztami planowanych robót budowlanych,
- ocenę Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i proponowanie rozwiązań alternatywnych,
- ocena harmonogramu budowy z szczególnym wskazaniem robót równoległych i zanikających,
- przygotowanie specyfikacji technicznej do dokumentacji przetargowej na generalnego wykonawcę, ocena ofert przetargowych i współtworzenie umowy z wybranym generalnym wykonawca inwestycji.

2. Zastosowanie dialogu technicznego.

Zamawiający informuję, że niniejsze zapytanie cenowe zostało poprzedzone Dialogiem Technicznym nr 1/2016 ogłoszonym 17.05.2016 r i zakończonym 17.06.2016 r.

3. Sposób realizacji oceny.

Usługi doradcze świadczone będą na każdym etapie tworzenia dokumentacji projektowej i przetargowej. Świadczenie usług doradztwa dopuszcza się również drogą elektroniczną, telefoniczną oraz korespondencyjną.
Sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów będzie konieczne po każdym częściowym przekazaniu dokumentacji projektowej przez pracownię architektoniczną.
Zamawiający wymaga dwukrotnego sprawdzenia wymienionych poniżej części całej dokumentacji architektoniczno-budowlanej w przewidywanych terminach:
• projektu architektoniczno-budowlanego do dnia 30 września 2016r.
• projektu wykonawczego do dnia 1 marca 2017r.
• kosztorysu i STWiOR do dnia 1 maja 2017r.
Zamawiający informuje, że z przyczyn od niego niezależnych terminy podane powyżej mogą ulec zmianie.
Termin na wykonanie oceny przez Wykonawcę części dokumentacji liczony będzie od momentu przekazania przez Zamawiającego protokołem dokumentacji na dokonanie oceny i wynosi dwa razy po 14 dni kalendarzowych w ramach akceptacji i odbioru poszczególnych części dokumentacji budowlano-projektowej.

Przygotowanie specyfikacji technicznej do dokumentacji przetargu i współtworzenie umowy z generalnym wykonawcą do dnia 30 grudnia 2017r.


4. Wymagania Zamawiającego:

Zamawiający wymaga posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu lub przebudowie obiektów budowlanych o powierzchniach użytkowych powyżej 500 m2. Wymagania minimalne to wykazanie dwóch ww. obiektów (z wyłączeniem wielko powierzchniowych obiektów przemysłowych i handlowych) poprzez złożenie oświadczenia ujętego w Załączniku nr 4.

Dysponuje osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń,
- architektonicznej bez ograniczeń,
- drogowej z ograniczonym zakresie,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Wykaz tych osób w formie oświadczenia ujęto także w Załączniku nr 4.

5. Warunki płatności, osoba do kontaktu.

Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowego wystawionej faktury VAT za każdy etap zrealizowanego zamówienia – oceny.
Każda ocena końcowa będzie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym będącym podstawą wystawienia faktury VAT przez wykonawcę oceny.
Osoba do kontaktu: mgr inż. Daniel Pindelski tel. 75 755 33 48

6. Sposób złożenia oferty.

Oferty cenowe należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres:

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra

w terminie do 23.06.2016 r. do godziny 12.00

7. Załączniki

Załącznik nr 1 – plan sytuacyjny zespołu obiektów z podziałem na etapy realizacji
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych ocen i osób z wymaganymi uprawnieniami