24.01.2017

Opublikowano : 2017-01-24

Nabór na stanowisko Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO
Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/2/17)
 
Wymagania niezbędne:
 posiadanie obywatelstwa polskiego;
 posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego;
 posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
 korzystanie z pełni praw publicznych;
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.
Wymagania pożądane:
 posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
 umiejętność autoprezentacji;
 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.
Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:
 zarządzanie Wigierskim Parkiem Narodowym;
 reprezentowanie Wigierskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
 realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
 prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;
 współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 list motywacyjny;
 poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
 życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru.
Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
 kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;
 kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.
Informacje o metodach i technikach naboru:
 weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
 ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
 test wiedzy;
 prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;
 rozmowa kwalifikacyjna.
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa
Termin i sposób składania dokumentów:
Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 lutego 2017 r.
Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio lub drogą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój nr 378a, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/2/17.
Inne informacje
 w aplikacji należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną o terminie, miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;
 bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 22 36 92 479;
 dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.