Opublikowano : 2017-01-17

Nabór na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego

W związku z zamiarem przejścia na emeryturę obecnego dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, na podstawie art. 8c ust. 7 Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór  na stanowisko: 
DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO PARKU  NARODOWEGO      (sygn: K/PN/1/17) 
 

Wymagania niezbędne:

 posiadanie obywatelstwa polskiego;

 posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

 posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Wielkopolskiego Parku Narodowego;

 posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

 posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);

 korzystanie z pełni praw publicznych;

 nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi. Wymagania pożądane:

 posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;  umiejętność autoprezentacji;

 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

 doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.

 

Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:

 zarządzanie Wielkopolskim Parkiem Narodowym;

 reprezentowanie Wielkopolskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;

 realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;

 prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;

 współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

 nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 list motywacyjny;

 poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;

 życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

 poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

 poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;

 kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;

 kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

 weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;

 ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;

 test wiedzy;

 prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;

 rozmowa kwalifikacyjna.

 

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Środowiska Departament Ochrony Przyrody ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa Termin i sposób składania dokumentów: Termin składania dokumentów upływa z dniem 3 lutego 2017 r. Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio lub drogą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój nr 378a, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/1/17.

 

Inne informacje:

 w aplikacji należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;

 kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną o terminie, miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;

 bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 22 36 92 479;

 dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.