Opublikowano : 2016-12-19

Nabór na stanowisko Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO
W związku z zamiarem przejścia na emeryturę obecnego dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/12/16)
 
Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Ojcowskiego Parku Narodowego;
 • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Wymania pożądane:
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
 • umiejętność autoprezentacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.
   
Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:
 • zarządzanie Ojcowskim Parkiem Narodowym;
 • reprezentowanie Ojcowskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
 • realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny;
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
 • życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru.
Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
 • kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.
 
Informacje o metodach i technikach naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
 • ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
 • test wiedzy;
 • prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa
Termin i sposób składania dokumentów:
Termin składania dokumentów upływa z dniem 9 stycznia 2017 r.
Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio lub drogą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój nr 378a, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/12/16.
 
Inne informacje
 • w aplikacji należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną o terminie, miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;
 • dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.