Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym „(NIE)PRZETARTE SZLAKI” zorganizowanym przez Park Narodowy Gór Stołowych i Karkonoski Park Narodowy

Opublikowano : 2021-05-12

Konkurs filmowy

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „(NIE)PRZETARTE SZLAKI”
zorganizowanego przez Karkonoski Park Narodowy i  Park Narodowy Gór Stołowych
 1. Cele Konkursu:
- przedstawienie walorów przyrodniczych Karkonoskiego Parku Narodowego, 
- popularyzacja mniej znanych szlaków Karkonoskiego Parku narodowego,
- zwrócenie uwagi na różnorodność tras i szlaków ( zachęcamy do prezentacji szlaków innych niż na Śnieżkę).
 1. Uczestnicy Konkursu:
konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów: klas VI-VIII szkół podstawowych, klas I-IV szkół średnich, a także dla osób dorosłych.
I kategoria: klasy VI-VIII szkół podstawowych,
II kategoria: klasy I – IV szkół średnich,
III kategoria: osoby dorosłe.
 1. Nagrody:
I kategoria – 1. miejsce: nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego o wartości do 500 zł oraz publikacja filmu na FB Parku Narodowego i rozpowszechnienie filmu szerszemu gronu odbiorców,
II kategoria – 1. miejsce: nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego o wartości do 500 zł oraz publikacja filmu na FB Parku Narodowego i rozpowszechnienie filmu szerszemu gronu odbiorców,
III kategoria – 1. miejsce: nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego o wartości do 500 zł oraz publikacja filmu na FB Parku narodowego i rozpowszechnienie filmu szerszemu gronu odbiorców.
* organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia przesłanych prac
* decyzja jury jest ostateczna
 1. Filmy:
- każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 film/klip trwający NIE DŁUŻEJ niż 90 sekund,
- w filmie należy w oryginalny sposób przedstawić szlaki/fragmenty szlaków/ ciekawe punkty na szlaku znajdujące się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
- metoda wykonania prac: rejestracja filmu przy pomocy ogólnie dostępnych urządzeń rejestrujących obraz: kamery, telefonu, aparatu fotograficznego, itp.
- format: prace powinny być dostarczone w postaci plików filmowych, w stosowanych powszechnie formatach cyfrowych lub tez w postaci linku do filmu zamieszczonego w serwisie internetowym You Tube lub Facebook.
Nie zezwala się na :
- poruszanie się poza szlakami i trasami turystycznymi w trakcie realizacji filmu,
- kopiowanie nie swoich nagrań,
- łączenie swojego filmu z nagraniami cyfrowymi innych autorów,
- wykorzystywanie nie swoich utworów muzycznych - chyba,że za zgodą autora,
- korzystania ze zdjęć/kolaży/ materiałów innych autorów.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie,
- filmy nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie i przedstawienia ich Organizatorowi,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających powyższych warunków,
- Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, a także z niego wyłączonych,
- w Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 1. Wszystkie prace należy opisać:
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- klasa, placówka oświatowa (jeśli dotyczy),
- tytuł pracy,
- miejsce wykonania.
 1. Terminy Konkursu:
- nadsyłanie (zgłaszania) prac: do 31 maja 2021 r.,
- ogłoszenie wyników: 04 czerwca 2021 r.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu:
- o wynikach Konkursu Organizator poinformuje na FB oraz stronie internetowej,
- nagrody zostaną przesłane pocztą.
 1. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie o przekazaniu praw autorskich, oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku (formularz w załączeniu).W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia oraz zgoda powinny być podpisane przez opiekuna prawnego uczestnika Konkursu.
 2. Prace, w formie linku lub pliku, należy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@kpnmab.pl z dopiskiem „KONKURS FILMOWY” wraz z oświadczeniami oraz opisem (pkt 6 i 9).
 3. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w materiałach związanych z Konkursem oraz na FB i stronie internetowej Organizatora, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, jakie zdobyła w Konkursie.
 5. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację warunków Konkursu.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.kpnmab.pl
 7. Wszelkie pytania dotyczące szczegółów Konkursu należy kierować na adres mailowy: anna.walusiak@kpnmab.pl