rozmiar tekstu

Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów (NFOŚIGW, 2.4., 15%)

W  dniu 19.02.2019 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wkład własny Karkonoskiego Parku Narodowego. Dofinansowanie dotyczy współfinansowania przedsięwzięcia o tej samej nazwie, zakwalifikowanego w ramach programu priorytetowego nr 4.1.2. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jest to projekt o szerokim zasięgu, który dzięki unikatowej lokalizacji w zabytkowych obiektach na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego umożliwia prezentację treści dotyczących ochrony przyrody w ujęciu wieloaspektowym: przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Przedmiotem projektu jest Wielka Stajnia z ekspozycją przyrodniczą „Klimatyczne Karkonosze” i z zapleczem w postaci ośrodka edukacyjnego.
 
Projekt zawiera część zagadnień objętych II etapem inwestycji pn.: Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów i obejmuje następujące zadania:
 
1. Adaptację budynku Wielkiej Stajni na potrzeby ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze” oraz ośrodka edukacyjnego dzielącego również funkcję centrum zarządzania i informacji w zakresie ochrony przyrody.
 
Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych w Wielkiej Stajni umożliwiających adaptację budynku na potrzeby ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze” oraz zapewnienie obsługi odwiedzających wystawę. Działanie obejmuje również wykonanie klatki schodowej oraz windy umożliwiającej udostępnienie obiektu osobom niepełnosprawnym oraz adaptację części pomieszczeń na parterze na potrzeby ośrodka edukacyjnego łączącego również funkcję centrum zarządzania i informacji w zakresie ochrony przyrody.
 
2.  Wykonanie interaktywnej ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze”.
 
Zadanie obejmuje wykonanie interaktywnej ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze”, zlokalizowanej w zabytkowych wnętrzach Wielkiej Stajni, udostępnionej całkowicie dla osób niepełnosprawnych.
 
3. Wyposażenie Wielkiej Stajni na potrzeby zaplecza edukacyjnego Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów.
 
Zadanie obejmuje wyposażenie centrum edukacyjnego zlokalizowanego w Wielkiej Stajni w niezbędne do funkcjonowania meble i sprzęty.
 
Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez rozbudowę potencjału edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w postaci budynku Wielkiej Stajni wchodzącej w skład Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego łączącego funkcję nowoczesnego ośrodka edukacyjnego oraz będący uzupełnieniem powstającego Centrum zarządzania i informacji dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000. Położenie ośrodka umożliwia koncentrację aktywności na obszarach zagrożonych nadmierną presją turystyczną, posiadając jednocześnie potencjał kształtowania świadomości ekologicznej w skali lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej.
 
Karkonoski Park Narodowy przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, z zachowaniem standardów transparentności. 
W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, m. in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów, a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień informujemy,  że istnieje mechanizm zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępny pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/
 
Nazwa projektu: Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów
 
Nr wniosku: 77/2018
 
Umowa nr: 51/2019/Wn01/OP-ba-ys/D z dnia 19.02.2019 r.
Termin realizacji: 3.01.2019 – 31.12.2022
Wartość projektu: 29 529 755,47
Dofinansowanie: 3 607 904,57 zł