rozmiar tekstu

Nasze konkursy

"Karkonosze pod lupą"

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu p.n. „Karkonosze pod lupą”, zwanego dalej „konkursem” na zakup zdjęć na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze.
2. Organizatorem konkursu jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,
     ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra; NIP: 6112725303
3. Fotografie powinny przedstawiać elementy przyrody ożywionej i nieożywionej Karkonoszy w makrofotografii. Zdjęcia powinny zostać wykonane na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego lub jego otuliny.
 
II. Uczestnicy 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba.
2. Zdjęcia mogą nadsyłać tylko autorzy zdjęć, którzy są również właścicielami praw autorskich do tych zdjęć.
 
III. Zgłaszanie zdjęć 
 
1. Prace można nadsyłać lub składać w Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra (wyłącznie w godzinach pracy 7:30 - 15:30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2015 roku. Prace otrzymane (dostarczone) po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.
2. Każdy uczestnik może zgłosić łącznie do 30 kolorowych zdjęć.
3. Zdjęcia należy dostarczyć w postaci cyfrowej, na płycie CD/DVD w maksymalnej możliwej rozdzielczości uzyskanej z aparatu fotograficznego w formacie  TIFF lub JPG (kompresja z zachowaniem najwyższej jakości). Nie należy redukować pojemności zdjęć, gdyż będą one powiększane do dużych rozmiarów. Zdjęcia o zbyt niskiej rozdzielczości nie będą mogły być wykorzystane, a tym samym zakwalifikowane do konkursu. Minimalna rozdzielczość to 3000x2000 pikseli.
4. Płyta CD/DVD z zapisem cyfrowym zdjęć powinna być opisana tylko godłem. Godło jest to słowo identyfikujące uczestnika. Godło nie może zawierać imienia lub nazwiska uczestnika konkursu ani innych danych pozwalających na zidentyfikowanie uczestnika. Na płytach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
5. Pliki cyfrowe należy opatrzyć numerem kolejnym i godłem. Dodatkowo należy załączyć osobną listę w formacie *.xls ze spisem zdjęć, na której oprócz numeru i godła znajdzie się także tytuł zdjęcia. Pod rygorem wykluczenia z konkursu nie wolno umieszczać na płycie, ani w opisie plików cyfrowych żadnych danych pozwalających zidentyfikować uczestnika.
6. Do płyty CD/DVD z zapisem cyfrowym zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia z podpisanym oświadczeniem o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, że w całości przysługują mi autorskie prawa osobiste do wszystkich fotografii załączonych do niniejszego formularza. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz korzystanie z fotografii przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.
Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią."
Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
8. Po werdykcie komisji konkursowej, nastąpi komisyjne odtajnienie godeł osób których zdjęcia zostały zakwalifikowane. Nastąpi otwarcie pozostałych kopert.
9. Płyty CD/DVD z zakwalifikowanymi zdjęciami w wersji elektronicznej przechodzą na własność organizatora. Pozostałe płyty nieodebrane w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu zostaną komisyjnie zniszczone przez organizatora.
10. Zdjęcia zgłoszone na konkurs mogą być wcześniej publikowane, mogą również brać udział w innych konkursach. Zdjęcia nie mogą być przetwarzane komputerowo - nie dotyczy kadrowania, zmiany kontrastu, jasności i nasycenia.

11. Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie. Zgłaszając zdjęcia na konkurs uczestnik zapewnia organizatora, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.
 
IV. Rozstrzygnięcie konkursu
 
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 21.09.2015 r. na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze (www. kpnmab.pl).
2.  Autorzy wybranych w ramach konkursu prac zostaną o tym poinformowani również telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
3. O wyborze zdjęć na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego zdecyduje niezależna komisja, powołana przez organizatora.
4. Spośród zgłoszonych do konkursu fotografii komisja wybierze 20 zdjęć.
5. Komisja dokonuje kwalifikacji zdjęć, biorąc pod uwagę ich jakość oraz powiązanie z tematem konkursu. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Obrady komisji konkursowej są tajne.
 
V. Nagrody
 
1. Za każde zakwalifikowane zdjęcie, autor po podpisaniu umowy licencyjnej na korzystanie z fotografii (wzór - załącznik nr 2 regulaminu) otrzyma wynagrodzenie w wysokości 220 zł brutto.

2. Umowa licencyjna będzie obejmować udzielenie licencjobiorcy prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz prawo nieodpłatnego reprodukowania, publikowania, publicznego wystawiania zdjęć przez licencjobiorcę w dowolny sposób.
 
VI. Postanowienia końcowe
 
1. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie płyt CD/DVD podczas transportu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania w nim zmian w każdym momencie.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2015 roku. 
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
„Moje Karkonosze – mapa małego przyrodnika”
 
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze zaprosił uczniów szkół podstawowych gmin karkonoskich (Kowar, Karpacza, Podgórzyna, Jeleniej Góry, Piechowic i Szklarskiej Poręby) do udziału w konkursie zatytułowanym „Moje Karkonosze – mapa małego przyrodnika”. 
Celem głównym konkursu jest wykonanie - na podkładzie w formacie 100 x 70 cm – mapy, w dowolnej technice plastycznej, przedstawiającej największe atrakcje przyrodnicze, turystyczne, historyczne i kulturowe Karkonoszy. 
Nadesłane do dnia 26 czerwca 2015 r. prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym. 
Na zwycięskie trzy prace czekają nagrody w postaci wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych. Najpiękniejsza mapa zostanie ponadto wydrukowana w formie mapy przyrodniczo – turystycznej dla dzieci. 
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 września 2015 r. w Sobieszowie, podczas imprezy edukacyjnej KPN „Eko piknik pod Chojnikiem”.